Kan jeg arve gjeld?

Ved et dødsfall er det normal praksis at nærmeste etterlatte, ektefelle eller barn, arver den avdøde. All gjeld går inn i dødsboet, som også inkluderer eiendeler, formue, den avdødes rettigheter og forpliktelser. Dødsboet gjøres opp i et skifteoppgjør, enten offentlig eller privat, hvor de etterlatte overtar ansvaret for avdødes verdier og gjeld.

Men, det er ikke automatikk i overføring av ansvaret for gjeld. Her kan du lese mer om forbrukslån og arv og hvordan dette løses i praksis.

Generelt om arv av gjeld

Den avdødes gjeld blir ikke automatisk heftet.

I henhold til arveloven så blir ikke den avdødes gjeld automatisk heftet. Dette betyr at bankene ikke tar pant i eiendel eller fast eiendom. De har da ikke krav på at eiendom eller eiendeler selges for å gjøre opp gjelden ved dødsfall.

Hvis en på forhånd vet at boet har mer gjeld enn formue, vil det bli behandlet som et insolvent dødsbo. Det blir da utpekt en bobestyrer, som igjen sørger for at alle kreditorene får de midlene de har krav på. Alle eiendeler vil da bli solgt for å dekke gjelden. Hvis det gjenstår noe etter dette vil arvingene få dette utbetalt. Om salg av eiendeler ikke dekker all utestående gjeld, vil kreditorene måtte slette den resterende gjelden.

Har boet en større formue enn gjeld regnes det som solvent, og man kan sende inn en erklæring om privat skifte. Arvingene påtar seg ansvaret for både gjeld og formue, og er ansvarlige for å nedbetale gjelden.

Hvis det i etterkant viser seg at boet var insolvent og ikke solvent, kan arvtakere trekke seg. Skiftet blir da overlatt til en bobestyrer. I slike tilfeller vil ikke arvtaker bli heftet for gjelden, med mindre de har tatt ut eiendeler eller midler fra boet som ikke var rettmessig deres.

Dette kan ikke returneres til boet, og arvtaker blir heftet for gjenværende gjeld. Det er derfor smart å vente med å ta ut eiendeler før boet er gjort opp.

Tips: Se også vår artikkel om hvordan kvitte deg med gjeld.

Arvinger og pliktandel

Kun livsarvinger har en lovbestemt rett på et arveoppgjør.

Når et arveoppgjør skal fordeles er det viktig å vite hvem arven skal fordeles på, og hvordan. Både ektefelle, samboer og egne barn kan være arvinger, men det er kun livsarvinger som har en lovbestemt rett på et arveoppgjør. For at andre skal arve må dette gjøres rede for i et testamente.

Livsarvinger er den avdødes barn, og derunder deres barn. Dette betyr at hvis et søsken faller fra før forelderen vil barna til dette søskenet tre inn som en livsarving. Disse arvingene har rett på det som i arveretten kalles en pliktandel.

Denne delen av arven kan ikke fordeles til noen andre gjennom testamente, og skal utgjøre til sammen 2/3 av formuen, opptil 1 million per livsarving.

Tips: Se også E24’s artikkel om hvordan unngå å arve gjeld.

Arve gjeld etter ektefelle

Etterlater den avdøde seg en ektefelle har vedkommende rett til å overta boet uskiftet. Dette betyr at den gjenlevende ektefellen blir sittende med alle eiendelene og gjelden, og de vil ikke fordeles på arvtakerne før boet blir skiftet. Ektefeller kan velge å gjennomføre et skifte, og har da krav på ektefellearv som er beskrevet i arveloven.

Dersom avdøde har ektefelle kan vedkommende overta boet uskiftet.

Hvis ektefelle velger å gjennomføre et privat skifte vil vedkommende bli ansvarlig for alle eiendeler og eksisterende gjeld. Er en usikker på om eiendelene vil dekke gjelden burde en be om fullmakt fra tingretten om rett til innsyn i avdødes formue og gjeld.

En kan også be om at tingretten eller byfogden setter et proklama i avisen. Proklama er en oppfordring til kreditorer om å melde sine krav og interesser i boet. Dette må meldes innen seks uker, alle krav som meldes inn etter dette faller bort.

Hvis boet forblir uskiftet er det ektefellen som har ansvaret for gjelden og ektefellen plikter også å sørge for at denne blir nedbetalt. Om gjelden overstiger eiendelene etter den avdøde, har ektefelle krav på å beholde alt de selv har arvet, anskaffet og fått mens ektefellen fortsatt var i live.

Arve gjeld etter samboer

Det er ingen lovgivning som sier at samboere har rett til å arve hverandre, med mindre de har felles barn. Vil en sikre at samboer arver en må det opprettes et testament hvor samboeren blir tilgodesett i arveoppgjøret.

Om en har felles barn, eller ventet barn sammen på dødstidspunktet, har samboere en viss rett på å arve hverandre. Dette dreier seg derimot om mindre summer sammenlignet med hva ektefeller arver hverandre, med mindre det er opprettet et eget testament. Regelen sier at hvis en har felles barn har samboer krav på fire ganger grunnbeløpet i et arveoppgjør. I 2022 tilsvarer dette en sum på 445 908 kroner.

Dersom avdøde har samboer med felles barn, vil samboeren ha krav på fire ganger grunnbeløpet i et arveoppgjør.

Samboere kan og, i likhet med ektefeller, bli sittende i et uskiftet bo. Det betyr at samboeren overtar alle felles eiendeler uten et arveoppgjør med andre arvtagere. Hvis det er gjeld tilknyttet eiendom eller eiendeler vil samboeren overta denne gjelden og ansvaret for nedbetaling.

Arve gjeld etter foreldre

Ved foreldres bortgang arver du ikke gjelden automatisk, verken boliggjeld eller forbrukslån. For å arve gjeld etter foreldre må du signere skriftlig på at du aksepterer gjelden. Det er flere årsaker til å gjøre dette, som for eksempel å beholde hjemmet etter foreldre om boliglånet ikke var nedbetalt på dødstidspunktet.

Hvis gjelden utgjør en mindre andel av det totale boet, og du vet at du raskt kan nedbetale denne, kan det også være en idé å overta både gjeld og formue. Du kan nemlig ikke arve formuen uten å ta å deg gjelden samtidig. Ønsker du ikke å overta gjelden kan du be om et offentlig skifte, slik at eiendeler blir solgt for å nedbetale gjelden. Det resterende beløpet etter oppgjøret vil bli overført til arvtakere.

Avkall på arv

Å gi avkall på arv kan ha flere grunner.  Noen har mye gjeld og ønsker ikke at pengene skal gå til kreditorer, mens andre ønsker at søsken heller skal få arven.

Det kan være flere grunner til å avstå fra å arve, og en kan selv velge å gi avkall på arven. Grunner til dette kan være at man selv har mye gjeld, og ikke ønsker at arven skal gå til kreditorer. Et annet alternativ er at man selv har en økonomisk trygghet, og ønsker å gi arven til noen som vil ha nytte av den. En kan også velge å overføre arven til veldedige formål.

Du kan gi avkall på arven når som helst, både mens den du arver fra er i live og etter at de har gått bort. Hvis du sier fra deg arven før et dødsfall gir du avkall på din arv, men hvis du sier den fra deg i etterkant avslår du arven.

For å gi avkall på arven må du enten melde fra til den du arver, eller til de som sitter med arveoppgjøret hvis du ønsker å avslå arven. Du kan og melde fra til byfogden og eventuelle andre arvtagere om avgjørelsen.

Unngå å arve gjeld

Den eneste måten du kan arve gjeld på er ved å skriftlig godkjenne at du overtar gjelden. Tar du over formuen medfølger gjelden automatisk, da du ikke kan arve den ene uten at den andre følger med.

For å unngå å arve gjeld kan du velge å overlate boet til et offentlig skifte, slik at kreditorene blir sittende igjen med ansvaret for gjelden. I slike tilfeller vil du som arvtaker bli tildelt arven som gjenstår etter at boet er gjort opp og gjelden dekket for. Overskrider gjelden eiendelene vil du ikke arve noe.

Hvis gjelden til den avdøde overskrider eiendelene må kreditor styrke gjelden, med mindre du har påtatt deg ansvaret gjennom et privat skifte. Så er du usikker på hvor mye gjeld som er i boet er det lurt å unngå privat skifte, eventuelt vente med et skifte til all informasjon om gjeld og eiendeler i boet foreligger.

Gjeldsforsikring

Du arver ikke gjeld automatisk, men dersom du tar over formue, vil gjelden medfølge.

Når det tas opp forbrukslån og andre lån kan låntaker kjøpe en låneforsikring, også kalt gjeldsforsikring. Denne forsikringen bidrar til nedbetaling av lånet om låntaker skulle bli ufrivillig arbeidsledig, permittert eller sykemeldt over en lengre periode. Forsikringen kan og utvides til å gjelde ved alvorlig sykdom eller dødsfall.

I tilfelle ved dødsfall vil resterende lånebeløp nedbetales av forsikringen. Dette gir etterlatte en ekstra sikkerhet, da de ikke vil bli påvirket av gjelden. Det er viktig å huske på at låneforsikringen gjelder kun for ett bestemt lån, og har du flere må du betale forsikring for hvert enkelt lån for at dette skal bli dekket ved dødsfall.

Et alternativ til individuelle låneforsikringer er en livsforsikring. Livsforsikringen utbetaler en bestemt sum til de etterlatte som de kan benytte slik de selv ønsker, også nedbetaling av gjelden til den avdøde. Mange arvtakere bruker forsikringssummen til nedbetaling av boliglån slik at boligen ikke må selges.

Tilbakebetaling av forbrukslån

Hvis dine foreldre eller ektefelle velger å ta opp forbrukslån er det ingen risiko for at du som arvtaker blir sittende ansvarlig for dette. Dette er helt opp til deg selv å avgjøre, og ansvaret for gjelden kan overføres til andre aktører.

Men det er likevel viktig å huske på at gjeld og formue følger hverandre, og kreditorer har krav på å få tilbakebetalt innvilget forbrukslån. For å betale tilbake gjelden vil eiendeler selges i et offentlig skifte. Eller du som arvtaker kan bli ansvarlig gjennom et privat skifte. Som arvtaker kan du også velge å tilbakebetale hva avdøde skylder med egne midler eller ved å ta opp et lån i ditt navn.

Hvis det er lite verdier i boet kan du og få satt ned gjelden til grunnbeløpet om verdiene i boet ikke overstiger denne summen.

Eksempler på arv av forbrukslån

Du kan enkelt kalkulere arv ved å legge sammen formue og trekke fra utestående gjeld.

For å illustrere effekten av verdivurdering av dødsbo og eventuell gjeld som kan arves, benytter vi oss av disse eksemplene.

Avdøde hadde 200 000 igjen å nedbetale på et forbrukslån. Dødsboet er verdt 2 millioner og vedkommende hadde 10 000 kroner på konto når hen gikk bort.

Regnestykket ser da slik ut:

2 000 000 + 10 000 – 200 000 = 1 810 000

I dette tilfellet vil arvtakere arve rett over 1,8 millioner etter skifte av boet.

Hvis avdøde i tillegg hadde et resterende boliglån på 1,7 millioner og 350 000 i forbrukslånet ser regnestykket slik ut:

2 000 000 + 10 000 – 1 700 000 – 350 000 = – 40 000

I dette tilfellet vil arvtaker bli ansvarlig for 40 000 kroner om det ble gjennomført et privat skifte. Har arvtakeren valgt å ikke signere på overtagelse av boet vil de verken bli tildelt arv eller ansvarlig for å betale.

Oppsummering

  • Som arvtaker bestemmer du selv om du ønsker å arve eller ikke.
  • Arvelateren kan velge å testamentere deler av boet til andre, men 2/3 av formuen skal gå til livsarvinger.
  • Ektefelle og samboere med felles barn kan velge å bli sittende i uskiftet bo.
  • Hvis verdien av eiendeler overstiger gjelden kan en gjennomføre et privat skifte.
  • Er gjelden større enn verdien av eiendeler anbefales det et offentlig skifte.
  • Eiendeler skal benyttes for å nedbetale gjelden i boet.
  • Hvis verdien av eiendelene ikke dekker hele gjelden vil denne bortfalle om arvtaker har valgt offentlig skifte.
  • Låntaker kan velge å forsikre lånet, enten gjennom gjeldsforsikring eller livsforsikring, for å gi arvtakere økonomisk beskyttelse mot gjeld.