Låneforsikring på forbrukslån

Har du tenkt over hva du skal gjøre med låneforpliktelsene dine dersom du skulle bli syk, miste arbeidsinntekt eller bli arbeidsledig? Skulle du havne i en økonomisk situasjon der det blir utfordrende å betale ned på forbrukslånet ditt, vil det være lurt med en låneforsikring. Her forklarer vi deg hvordan forsikringen fungerer og hva det vil være viktig å huske på før du tegner en.

Hva er en låneforsikring?

Låneforsikring er valgfritt, men kan gi en økonomisk trygghet for noen dersom inntekt plutselig skulle stoppe opp.

I Norge er det slik at det er noen forsikringer du er nødt til å ha, mens andre kan du velge. Blant annet må du ha forsikret bilen for å kunne bruke den på norske veier. Du kan derimot velge om du ønsker å ha en forsikring når du er ute og reiser. Har du ikke det og noe skulle skje, vil det gå utover deg selv og din økonomi. Reiseforsikring er valgfritt, men for mange som har vært uheldige på reise har det vært en uvurderlig sikkerhet å ha.

En låneforsikring er valgfri, og du kan inngå den når du inngår en låneavtale eller senere. Formålet med forsikringen er å ha en økonomisk trygghet i tilfelle plutselig frafall av inntekten. Forsikringen dekker dine månedlige utgifter knyttet til lånet, og du kan fokusere på å bli frisk eller komme deg tilbake i jobb, avhengig av hva som er årsaken til bortfalt inntekt.

I tilfeller med kristisk sykdom eller dødsfall vil låneforsikringen dekke dine fulle låneforpliktelser, og flere forsikringer nedbetaler hele lånet. Dette gir ekstra trygghet til deg og dine, som ikke trenger å forholde seg til din gjeld om du faller fra.

Kostnad på låneforsikring

Forsikringspermien tilsvarer en bestemt prosent av månedsbeløpet på lånet, og varierer ut ifra hvilket forsikringsselskap banken samarbeider med. Å gi et nøyaktig svar på hva forsikringen vil koste er derfor vanskelig, men vi kan si at gjennomsnittlig kostnad er 5% – 15 % av månedsbeløpet.

Et større lån eller lån med kortere nedbetalingstid vil med andre ord ha en høyere forsikringspremie enn mindre lån. Samtidig må du huske på at forsikringskostnadene blir større totalt sett med en lengre nedbetalingstid.

Betaler du 4 200 kroner i måneden for lånet, og forsikringspremien utgjør 10 % vil du betale 420 kroner i mnd for forsikringen. Dette tilsvarer 5 040 kroner i året, og vil i løpet av to år ha kostet deg 10 080 kroner, og fem år 25 200 kroner. Beløpet kommer i tillegg til avdrag, renter og gebyrer.

Det kan derfor være lurt å sette kostnaden for forsikringen opp mot hvor mye lån du faktisk skal forsikre. I noen tilfeller kan det være mindre lønnsomt å forsikre lånet, dersom kostnaden ikke er forholdsmessig.

Vilkår for forsikring av forbrukslån

Sjekk nøye forsikringsvilkår og hvile vilkår som må oppfylles for at forsikringen skal være gyldig.

Før du velger å kjøpe en forsikring på forbrukslånet, er det viktig at du setter deg inn i hvilke betingelser og krav som gjelder for forsikringen du tegner. Det er slik at ikke alle ting blir dekket av forsikringen. I tillegg er det ulike forutsetninger som må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Forsikringen er gyldig i inntil 12 måneder, og dekker dine kostnader gjennom hele perioden om du er syk eller uten arbeid. Blir du friskmeldt eller får nytt arbeid vil forsikringen avslutte betalingene.

Avsluttet arbeidsforhold

Hvis du velger å si opp jobben selv, må du selv stå for de månedlige utgiftene til lånet. Forsikringen din dekker bare dersom inntektstapet du har fått har vært ufrivillig og uforutsigbart, som for eksempel uforutsett permittering eller oppsigelse.

Skyldes derimot inntektstapet ditt omsorgsansvar for egne eller registrert partners barn, vil forsikringen som regel dekke dette.

Karensperiode

En karensperiode vil følge av forsikringsavtalen som er gjeldende for oppsigelse eller langvarig permittering fra arbeidsstedet. Denne perioden er vanligvis på opptil 90 dager og innebærer at du ikke vil være dekket av forsikringen før denne perioden har gått. Skulle du derfor bli sagt opp eller permittert innenfor denne perioden, er du ikke dekket av låneforsikringen din.

Dersom du allerede vet at du vil bli sagt opp eller permittert på tidspunktet for inngåelse av forsikringsavtalen, vil forsikringen din regnes som ugyldig og vil bli sagt opp.

En karensperiode på inntil 90 dager er vanlig.

Permanent ufør eller dødsfall

Skulle du bli alvorlig syk og permanent ufør vil hele lånet bli innfridd gjennom forsikringen. Dette gjelder uavhengig av hvor mye av lånet som gjenstår, og gjelder også i tilfeller med dødsfall.

Enkelte forsikringer har ulike vilkår knyttet til alvorlig sykdom, uføre og dødsfall, så det er fornuftig å sette seg inn i vilkårene. Disse varierer fra selskap til selskap, og kan forandres om forsikringen for eksempel flyttes.

Akutt eller langvarig sykdom

Langvarig sykdom har en karensperiode på 30 dager for de fleste låneforsikringer. 

Som regel vil det være en karensperiode for sykdom på 30 dager. Dette betyr at dersom du blir syk i løpet av de første 30 dagene etter at du tegnet forsikringen, vil du ikke være dekket. Forsikringsavtalen din må med andre ord være eldre enn 30 dager for at du skal kunne være forsikret og at avtalen skal være gyldig.

Tegner du en forsikring på et tidspunkt der du selv er klar over sykdom som vil medføre inntektstap eller tap av arbeid, vil forsikringen være ugyldig. Sykemeldinger som følge av kjente sykdom vil være ugyldige for forsikringen innenfor en gitt tidsperiode. Dette varierer mellom forsikringsselskapene. Vanligvis vil en slik tidsbegrensning kunne trekke opp mot 12 måneder.

Hvem kan tegne forsikring på forbrukslån?

Hvilke krav du må oppfylle for å kunne tegne en forsikring varierer noe fra selskap til selskap, men det er likevel noen ting som er standardisert:

 • Det er en øvre aldersgrense på 66 år for låneforsikring.

  Forsikringstaker må være fylt minimum 18 år.

 • Det er en øvre grense på 66 år for den som skal tegne forsikring.
 • Forsikringstaker må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende med 16 timer som minimum normert arbeidstid per uke.
 • Arbeidsforholdet til forsikringstaker må ha en varighet på minimum 6 måneder før tidspunktet for tegning av forsikring.
 • Forsikringstaker må være bosatt i Norge og folkeregistrert.
 • Krav til medlemskap av folketrygden.

Hvem har behov for låneforsikring?

Som med alle andre forsikringer må du selv ta en avgjørelse på om du er en som behøver låneforsikring. Behovet for denne type forsikring kan være svært varierende. Alt i alt er det hvordan din økonomiske situasjon ser ut som vil være avgjørende. Du bør derfor tenke over hvilken situasjon og hvilke forhold du har ved din økonomi.

Enkelte aspekter kan gjøre det mer aktuelt med en forsikring enn andre forhold.

Økte kostnader

Det er viktig å huske på at dersom du tegner en låneforsikring vil dette gjøre at lånet blir dyrere. Du må derfor veie opp dette aspektet opp mot det faktum at mister du for eksempel jobben vil du kunne få betalingsproblemer. Spør deg selv om du har en økonomi som vil tåle et dyrt lån. Vil den samme økonomien være sårbar for eventuell bortfall av inntekt?

En låneforsikring medfører at lånet blir dyrere totalt sett. 

Forsørgeransvar

Har du ansvar for barn, enten egne eller registrert partners barn, kan bortfall av inntekt være en påkjennelse for økonomien. Skulle du bli varig syk vil lånet være dekket, og du kan fokusere på forsørgeransvaret. I tilfelle dødsfall vil dine eller partners barn ei heller bli økonomisk ansvarlig for lånet.

Utsatt arbeidssituasjon

Enkelte yrker er mer trygge inn i fremtiden enn andre. Er det store svingninger arbeidsmarked og det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig arbeid, vil en låneforsikring være en god trygghet.

Behov for forsikring avgjøres individuelt

Dersom du har planer om å betale ned lånet i løpet av kort tid så er låneforsikring i de fleste tilfeller ikke en god avgjørelse.

Noen opplever det å ha trygghet og ryddighet omkring egen økonomi som svært viktig. Andre ser heller optimistisk på at de alltid vil finne en løsning. Sørg derfor for at du avklarer for deg selv hva som er viktig for deg. Bekymrer du deg for hvordan du kan betale tilbake lånet ditt, bør du velge å forsikre lånet.

Det er mindre aktuelt med en låneforsikring dersom du har planlagt å betale ned lånet innen svært kort tid. Er lånebeløpet lavt, bør du heller bruke pengene på å betale ned lånet enn å betale for en forsikring.

Oppsummering

 • En låneforsikring sørger en økonomisk trygghet dersom du skulle bli sykemeldt, permittert, oppsagt eller faller fra.
 • Låneforsikringen vil enten sørge for at lånet blir betalt ut i sin helhet, eller at terminbeløp blir betalt i en periode på inntil 12 måneder.
 • Forsikringstaker må være fylt minimum 18 år, men kan ikke være eldre enn 66 år.
 • Det er mer aktuelt med forsikring på lån med høye lånesummer eller lang nedbetalingstid.
 • Ikke alle lånetakere har behov for en forsikring.
 • Behov for låneforsikring er personlig og individuelt og avhenger av flere økonomiske forhold.
 • Det er viktig å lese gjennom vilkår og betingelser for dekningsgraden ved tegning av låneforsikring. Merk særlig karenstid ved sykdom, permittering og oppsigelse.